Tartu Descartes'i Lütseum: Anne 65, 50703 Tartu, tel: 7 461 800, faks: 7 461 802, e-post: kool@tdl.ee
Sisujuht

Otsi lehekülgi


TDL ülevaade

Tartu Descartes'i Lütseum

TDL logo
Tartu Descartes’i Lütseum avati 1982. aastal Tartu 15. Keskkooli nime all. Aktiivselt on kaasa löödud Eesti üldharidusmaastiku kujundamisel ja täiendamisel. Nii on kool juba asutamisest alates võtnud üheks prioriteediks prantsuse keele õpetamise, olles väheseid omasarnaseid kogu riigis, ainus selles keeles süvaõpet võimaldav kool väljaspool pealinna.

Descartes’i lütseumi nime kannab kool 11. aprillist 1996. aastast. Nimevaliku juures on esmajoones silmas peetud kooli eesmärki anda noortele igakülgselt tugev haridus, unustamata prantsuse keele ja kultuuri mõju kogu maailma ajaloole. Descartes on see prantsuse vaimuinimene, kellega puututakse kokku enamikus tundides, tema tundmine on elementaarne nii reaal- kui ka humanitaarhuvidega õpilasele. Descartes’i mõtteviis on üks nüüdisaegse maailmanägemise aluseid ühendades endas nii idealismi kui materialismi. Seeläbi kehastab Descartes üht meie kooli püüdu – õpetada nägema ainetevahelisi seoseid.

Koos aktiivsete muutustega Eesti ühiskonnas said alguse ka muudatused õppetöö sisus ja korralduses. Esialgu süvendati võõrkeelte õpetamise osakaalu veelgi, alustati lisaks prantsuse, inglise, saksa ja vene keelele ka rootsi ja ladina keele õpetamisega. Hiljem lisandus neile veel ka hispaania keel. Esimesed väliskontaktid Rootsi, Soome ja Prantsusmaa koolidega tõstsid huvi keelte õpetamise vastu veelgi.

Alates 1993. aastast, mil kool osales edukalt haridusministeeriumi arvutikonkursil, on infotehnoloogia kasutamise osas oldud Eesti koolide seas esirinnas. Ühena esimestest koolidest seati tööle elektronpost ja interneti püsiühendus. Eeskujulik tehniline baas on soodustanud eri õppeainete integreerimist, uuenduslikku interdistsiplinaarset lähenemist traditsioonilistele õpetamismeetoditele ning õpetajate mitmesuguste pädevuste täiendamist. Phare ISE programmi pilootkoolina on saanud võimalikuks tehnoloogilise pargi pidev täiendamine ja uuendamine.

Olulise tähendusega kooliuuenduses on olnud osalemine Avatud Eesti Fondi koolitusprojektides “Omanäoline kool” ning “Klassideta gümnaasium”. Nende projektide mõjul sai koolis alguse sihipärane õppekavade arendamine. Uute õppetöö vormide otsimisel on eesmärgiks võetud faktikeskselt õppetöölt probleemikesksele õppetööle liikumine. Vormiliselt on vähendatud kontrolltööde osatähtsust ning rakendatud ulatuslikult iseseisvat tööd eeldavat uurimistöid, esseesid jmt. Infoajastul on gümnaasiumiosas loobutud õpilaste eest otsuseid langetavast klassisüsteemist ning üle mindud kursustesüsteemile. Viimane on õigustanud end igati, suunates õpilasi osalema neid otseselt mõjutavais valikutes ning sundides neid varakult eristama olulist ebaolulisest. Lisaks kohustuslikule programmile on kõiki põhiaineid võimalik õppida süvitsi. Valikainetena on võimalik õppida informaatikat, filosoofiaajalugu, ajakirjandust, politoloogiat, kujutavat kunsti, enesekaitset ja mitmeid teisi õppeaineid.

Avatus on alati olnud Tartu Descartes’i Lütseumi eesmärgiks. Läbi kahe- ning mitmepoolsete rahvusvaheliste projektide võimaldame õpilastel suhelda eakaaslastega kogu maailmast, seda nii arvutiside kaudu kui silmast silma. Aktiivselt on lülitutud Euroopa Liidu hariduskoostööprogrammide töösse, mille raames osaletakse mitmetel õpilaskonverentsidel, kohtumistel ja koolitustel.

Vaatamata kooli noorusele on välja kujunenud paljud traditsioonid. Omanäolistena tõusevad nende seas esile nii mõneski mõttes abiturientide lahkumisetendusena nähtud aastalõpukabaree ning prantsuse kultuuri ja keelt tutvustav, paljude huvitavate külalistega vürtsitatud prantsuse keele päev. Traditsiooniks on kujunenud kooli aastapäevakontserdid, mis toimuvad regulaarselt iga kevadel aprillis. Nimetatuile lisanduvad juba alati koolielu juurde kuulunud aastaaegade peod, õpetajate päev, esimese ja viimase koolikella tähistamine, spordipäevad, perenädalad, matkad, laagrid jmt. Tervislike eluviiside propageerimisele aitab kaasa osalemine tervist edendavate koolide liikumises.

Õpilaste toimetamisel on juba aastaid ilmunud üks Eesti professionaalsemaid ja sisukamaid koolilehti “Pääsuke”, mis on võimaldanud paljudel õpilastel alustada enesetõestamist juba varakult. Lähemal ja kaugemal tunnustust võitnud draamastuudio on korduvalt esindanud Tartu linna ja maakonda üleriigilistel festivalidel ning väljaspoolgi. Viimasest olulisemaks tuleb aga kindlasti pidada võimalust ennast proovile panna, õppida avatust, väljendusoskust, julgust ja läbilöömise saladusi. Ka koorilaul, rahvatants ja võimlemine on meie õpilaste seas ikka au sees olnud.

Austav ja erakordselt soe suhtumine õpetajasse ja õppetöösse on koolis olnud algusaegadest peale. Kaks kolmandikku õpetajatest on töötanud siin kümme või enam aastat, 21 õpetajat kooli avamisest alates. Eriliselt märkimisväärseks tuleb aga pidada järjepidevust – paljud endised õpilased on kooli tagasi pöördunud õpetajana. Nii noore koolina oleks raske uhkeldada ühiskonnaelus silmapaistvate vilistlastega, sellest aga määratult olulisemaks julgeme pidada tõsiasja, et meie vilistlased näevad õpetajaametit austusväärse, vajaliku ning järgimistväärivana.

Kuigi ajad on olnud muutlikud, oleme suutnud luua omanäolise kooli. Kooli, mis on arenev ja siiski traditsioone austav, avatud ja siiski isemõtlev, läbilöögivõimeline ja ometi nii inimlik.

Trükiversioon Viimati muudetud 2005-04-11 00:45:57 @
Logi sisse