Dokumendid

dokumendid
Kooli põhimäärus

Kooli arengukava 2011-2013

Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus

Põhikooli riiklik õppekava

Gümnaasiumi riiklik õppekava

Kooli kodukord

Gümnaasiumi õppekorralduse eeskiri

Kooli tunnustamise ja mõjutamise kord

Kooli dokumendiregister alates 2004. a.